ข้อตกลงการใช้บริการ RELIFNOW

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 65

ข้อตกลงนื้ถือเป็นสัญญาระหว่างคุณในฐานใช้งานกับบริษัทรีลีฟนาว จำกัด โดยคุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดเมื่อใช้งานแอพพลิเคชั่น, ไลน์, เฟสบุ๊คเพจ และเว็บไซต์ ตลอดถึงกรณีที่คุณถามคำถาม และการเข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลต่าง ๆ ในแอพพลิเคชั่นของบริษัทรีลีฟนาว จำกัด

การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน “แอพ” ถือเป็นการยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อตกลงการใช้งานนี้โดยละเอียดครบถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานนี้ทุกข้อคำนิยาม

 • “เรา” และ “บริษัท” หมายถึง บริษัทรีลีฟนาว จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 111/270-271 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • “ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงการใช้งานซึ่งได้ทำขึ้นระหว่าง “เรา” กับบุคคลและ/หรือองค์กรที่ประสงค์จะใช้ “บริการ”
 • “แอพ” หมายถึง แอพพลิเคชั่น หรือไลน์ หรือเฟสบุ๊คเพจ หรือเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้บริการออนไลน์ของ “เรา” ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ “เรา”
 • "เนื้อหา" หมายถึง ข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพกราฟิก และเนื้อความอื่น ๆ ที่ได้นำเข้าสู่ หรือผ่านกระบวนการ หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง “แอพ” ซึ่งรวมถึง “เนื้อหา” ที่ถูกสร้าง แก้ไข ตรวจสอบ หรือส่งโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์”
 • "บริการ" หมายถึง การให้บริการผ่าน “แอพ
 • "ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์" หมายถึง บุคคลที่ “บริษัท” ยอมรับให้เข้ามีส่วนร่วมใน “แอพ” หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่าน “แอพ” และหมายความรวมถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น หรือผู้ให้บริการด้านการแพทย์มืออาชีพอื่นซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมใน “แอพ” โดยอาศัยความสามารถในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
 • “สมาชิก” หมายถึง บุคคลที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน”แอพ”
 • “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย (Physician-Patient Relationship)” หมายถึง การรักษา และวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางสุขภาพอย่างเป็นทางการตามที่กำหนดในกฎหมายไทย และหมายความรวมถึง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 เป็นต้น
 • “การให้คำปรึกษาทางไกล” หมายถึง การสนทนาหรือมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง “สมาชิก” และ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ผ่านบริการ Live Chat หรือ Video Call หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ


 • บริการของ “เรา”

 • บริการของ “เรา” เป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” และทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ, คำตอบ, และเคล็ดลับที่มีความน่าเชื่อถือ
 • ไม่มีการรักษาพยาบาลใน “แอพ” ของเรา
 • “เรา” ไม่อนุญาตให้มีการวินิจฉัยทางการแพทย์, การรักษา, หรือออกใบสั่งยาอันมีลักษณะเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์, รักษา, หรือออกใบสั่งยาตามกฎหมายไทย ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน “แอพ” หรือข้อมูลใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนจาก “แอพ” รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปและเพื่อประโยชน์ในเชิงการศึกษาเท่านั้น และ “บริการ” ของ “เรา” ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการสร้าง “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย”
 • “แอพ” ไม่สามารถใช้แทนการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ได้ การใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏใน “แอพ” หรือข้อมูลใด ๆ ของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” คุณเองต้องพิจารณา “เนื้อหา” และระมัดระวังด้วยความเสี่ยงของตนเอง
 • “เรา” ให้การสนับสนุนการตัดสินใจด้านสุขภาพของคุณ
 • “แอพ” ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสุขภาพ โดยคุณเป็นคนตัดสินใจและเลือกสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเอง “เรา” เชื่อว่าการตัดสินด้านสุขภาพที่ดีที่สุดจะมาจากตัวคุณเอง และ “เรา” เชื่อว่าการตัดสินใจเหล่านี้ควรจะทำควบคู่ไปกับคำแนะนำที่ได้รับจาก“แพทย์ผู้ดูแลหลัก” ของคุณ
 • คุณจะต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกของคุณเอง “เรา” ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบในการตัดสินใจเหล่านั้นของคุณ บริการของ “เรา” เป็นเพียงการทำหน้าที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีเท่านั้น
 • “เรา” ไม่จ่ายยา
 • คุณสามารถถามคำถามเพื่อหาข้อมูลและหาคำตอบในเชิงการศึกษาซึ่งตอบโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ใน “แอพ” ของ “เรา” ได้ อนึ่ง พึงตระหนักว่าจะไม่มีการจ่ายยาผ่านทาง “แอพ” อย่างเด็ดขาด
 • “เรา” ไม่ได้สร้าง “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย”
 • การที่คุณใช้งาน “แอพ” นั้น ไม่ได้เป็นการสร้าง “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย” แต่ประการใด โดย “แอพ” ประกอบไปด้วย “เนื้อหา” และ “บริการ” ที่อาจช่วยให้คุณตระหนักถึงบริการทางการแพทย์หรือบริการเกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น โปรดตระหนักว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” ที่คุณเข้าถึงผ่าน “แอพ” เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และคุณตกลงที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้นหาข้อมูลเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” เหล่านี้ไม่อาจถูกใช้แทนคำแนะนำ การวินิจฉัย การรักษา หรือการดูแลจากแพทย์ของคุณ
 • “เรา” ไม่ใช่แพทย์ของคุณ
 • “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ที่ปรากฏใน “แอพ” ไม่ใช่แพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณแต่ประการใด
 • “เรา” ไม่ได้ให้การวินิจฉัย การรักษา หรือการจ่ายยาส่วนบุคคล
 • การโต้ตอบใด ๆ ใน “แอพ” ไม่ได้เป็นการจ่ายยา และการให้คำปรึกษาใด ๆ ใน “แอพ” ไม่สามารถนำไปใช้ในฐานะการวินิจฉัยทางการแพทย์, การตรวจ, การรับใบสั่งยา, หรือการรักษาอย่างเป็นทางการได้ ห้ามใช้ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” หรือ “บริการ” เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาอาการทางการแพทย์โดยเด็ดขาด
 • อย่าใช้ “แอพ” ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างฉุกเฉิน
 • ห้ามใช้ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” หรือ “บริการ” ในกรณีใด ๆ ที่อาจเป็นหรือเป็นกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์


 • “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา”


  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

 • “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ที่ปรากฏใน “แอพ”
 • หมายเฉพาะถึงแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ และ แพทย์แผนไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายไทยเท่านั้น โดยแพทย์ พยาบาล และ เภสัชกร ที่ถูกระงับหรือยกเลิกการอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามีส่วนร่วมใน “แอพ” ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่ง “เนื้อหา” ไปที่ “แอพ” ในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา”

 • ความเป็นอิสระของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์”

 • “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ใช้ประโยชน์จาก หรือถูกยอมรับใน “แอพ” นั้นไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างอิสระของ “เรา” แต่อย่างใด ความคิดเห็น คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ที่ถูกแสดงโดยบุคคลดังกล่าวล้วนเป็นความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นเองทั้งสิ้น บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้แสดงความเห็นในฐานะของ “เรา” แต่อย่างใด นอกจากนี้ “เรา” ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือให้การรับรองใด ๆ ต่อการทดสอบ, ผลิตภัณฑ์, ขั้นตอน, ความคิดเห็นหรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการกระทำใด ๆของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ที่อาจถูกระบุถึงใน “แอพ”
 • ความคิดเห็นและคำแถลงทั้งหมดของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ที่ถูกแสดงในหรือผ่านทาง “แอพ” ล้วนเป็นความคิดเห็นและคำแถลงของแต่ละบุคคลโดยอิสระ และไม่ได้กระทำในฐานะของ “เรา” แต่อย่างใด รวมตลอดถึงไม่ได้กระทำในฐานะของ บริษัทในเครือ, องค์กร, หรือสถาบันอื่นใด ซึ่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” หรือผู้เชี่ยวชาญนั้นสังกัดอยู่ หรือเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ


 • บัญชีและการใช้งาน “แอพ”

 • คุณจะต้องรับผิดชอบต่อบัญชีของคุณ: โปรดรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ และชื่อจริง
 • เพื่อการใช้งาน “แอพ” คุณจะต้องให้ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยคุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของตัวคุณเอง กรุณาแจ้งให้ “เรา” ทราบในทันที หากพบว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณจากบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นทำการโพสต์ข้อความหรือใช้งาน “แอพ” ผ่านตัวตนหรือบัญชีของคุณได้ ทั้งนี้ อย่าได้ระบุถึงชื่อจริงของคุณหรือข้อมูลอื่นใด ที่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณในการโพสต์ข้อความที่สาธารณชนสามารถเห็นได้ใน “แอพ” (เช่นการส่งคำถามใด ๆ ในที่สาธารณะ)
 • ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิใช้งาน “แอพ” ได้ และการใช้งานของคุณจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน • ในการใช้งาน “แอพ” “เนื้อหา” และ “บริการ” ใด ๆ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, ประกาศ, และระเบียบที่ใช้บังคับแก่กรณีอย่างเคร่งครัด
 • “เรา” จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัย โดย “เรา” ได้ดำเนินการเข้ารหัสด้วยการใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยและวิธีการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ “เรา” โปรดพึงระลึกว่า การเข้าถึง “แอพ” แบบเต็มที่ (Full access) จะสามารถกระทำได้เฉพาะเมื่อมีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้น โดยคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งาน “แอพ” ผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ “เรา” ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือยับยั้งการใช้งานชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 • “เรา” จะส่งหนังสือบอกกล่าวและข้อมูลต่าง ๆ ให้คุณ

 • เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว เท่ากับคุณยอมรับว่า “แอพ” อาจทำการสื่อสารกับคุณ โดยการสื่อสารดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการส่งข้อมูล การติดต่อ หรือการบอกกล่าวใด ๆ ให้คุณ ซึ่งการสื่อสารเหล่านี้อาจถูกกระทำโดยส่งผ่านทางอีเมลล์, ข้อความสั้น, การแจ้งเตือน และ/หรือ โทรศัพท์ หรือ “เรา” อาจใช้ข้อมูลตามที่ปรากฏในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ขณะที่คุณลงทะเบียนหรือขณะที่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลในการตั้งค่าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
 • “เรา” ไม่มีนโยบายในการส่งข้อมูลขยะ (No-Spam Policy) และคุณสามารถเลือกที่จะยุติการสื่อสารจาก “เรา” ได้ทุกเมื่อ และสามารถควบคุมวิธีการสื่อสารที่ต้องการผ่านการตั้งค่าบัญชี “เรา” จะไม่ทำการจำหน่ายหรือแจกจ่ายที่อยู่อีเมล์ของ “สมาชิก” อย่างเด็ดขาด โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ “เรา” แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมในหัวข้อว่าด้วย “เนื้อหา” และ “บริการ”


 • “เนื้อหา” และ “บริการ”


  การใช้งาน “แอพ” เป็นการใช้งานส่วนบุคคล

 • “แอพ” เป็นบริการสำหรับบุคคลที่จะใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพในลักษณะที่มีความเป็นส่วนบุคคล โดยคุณอาจจะใช้ “แอพ” สำหรับตัวคุณเอง แต่ห้ามนำไปใช้เชิงพาณิชย์ และต้องใช้งานโดยสอดคล้องกับกฎหมายไทยที่ใช้บังคับกับกรณี
 • องค์กร, บริษัท, และธุรกิจใด ๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกลงทะเบียน หรือใช้ “แอพ” ของ “เรา” ได้ และห้ามใช้งาน “แอพ” ผ่านผู้ใช้งานคนอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “เรา”
 • อนุญาตให้ใช้ “เนื้อหา” สำหรับการใช้ส่วนบุคคล, ครอบครัว, และเพื่อการศึกษาของของคุณเท่านั้น “เรา” ห้ามใช้ “เนื้อหา” ในเชิงพาณิชย์หรือแจกจ่าย หรือการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) หรือการแสดงผลของข้อมูลซ้ำในเว็บไซต์อื่นต้องแสดง “เนื้อหา” แบบเต็มหน้าจอและไม่ได้อยู่ในกรอบของการเชื่อมโยงหรือเวปไซต์อื่น ๆ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจาก “เรา” เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 • เมื่อคุณใช้งาน “แอพ” คุณตกลงที่จะไม่หาผลประโยชน์หรือเก็บข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของ “เรา” ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการส่งและการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ในลักษณะข้อมูลขยะ เป็นต้น
 • ผู้ใช้งานจะต้องใช้ “แอพ” อย่างมีความรับผิดชอบ
 • คุณตกลงว่าจะใช้ “แอพ” และ “บริการ” ใด ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ และไม่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรม อันดีของประชาชน หรือในลักษณะละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิของบุคคลอื่น หรือการแสดงออกอื่นใดที่ไม่เหมาะสม
 • ห้ามใช้ “บริการ” ใด ๆ มากจนเกินไป (Overuse) หรือใช้โดยมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสม
 • ห้ามใช้ “แอพ” เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
 • คุณจะต้องไม่ใช้ “แอพ” “เนื้อหา” และ “บริการ” เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย คุณไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายของ “เรา” เครื่องคอมพิวเตอร์ของ “เรา” หรือ “เนื้อหา” และ “บริการ” ในลักษณะใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือมีลักษณะเป็นการรบกวนการใช้งานขอผู้อื่น
 • คุณจะไม่พยายามหรือเข้าถึง “เนื้อหา” หรือ “บริการ” หรือ บัญชีอื่น, ระบบคอมพิวเตอร์, หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่กับ “แอพ” “เนื้อหา” หรือ “บริการ” โดยปราศจากการอนุญาต คุณไม่สามารถใช้วิธีการอัตโนมัติใด ๆ (Automated Means) ในการเข้าถึง “แอพ” “เนื้อหา” หรือ “บริการ” ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวนี้ ให้หมายรวมถึงการใช้ข้อมูลการลงบันทึกเข้าใช้ (Login’s credentials) ของคนอื่นเพื่อเข้าถึง “แอพ” ด้วย
 • ความพยายามของบุคคลหรือคนใด ๆ เพื่อขอข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้อื่น หรือของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา” หรือการเข้าถึงบัญชีดังกล่าว โดยปราศจากการอนุญาตโดยชอบ ถือเป็นการละเมิด “ข้อตกลงการใช้งาน” นี้ เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจอีกด้วย

 • “เรา” ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือให้การรับรองใด ๆ

 • “เรา” ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือการรับรองโดยเฉพาะเจาะจงต่อ “เนื้อหา” “การบริการ” การทดสอบ, แพทย์, ผลิตภัณฑ์, ขั้นตอน, ความคิดเห็น, หรือข้อมูลอื่นใด ที่อาจได้รับการกล่าวถึงใน “แอพ” คุณจะต้องใช้งาน “แอพ” โดยมีสามัญสำนึกที่ดีควบคู่ไปกับคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการด้านสุขภาพของคุณ
 • การพึ่งพา “แอพ” “เนื้อหา” หรือ “บริการ” เป็นความเสี่ยงของคุณโดยลำพัง โปรดตระหนักว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” บางส่วน รวมทั้งที่โพสต์โดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” เป็นข้อมูลที่อาจถูกหรือถูกจัดหามาจากบุคคลที่สาม และเป็นข้อมูลที่ “เรา” ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือไม่ได้ให้การรับรอง
 • “เรา” ไม่สามารถรับประกันได้ว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” ของ “เรา” จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยเฉพาะที่คุณต้องการได้

 • “เรา” ไม่รับประกันความถูกต้องในเนื้อหาของบุคคลที่สาม

 • “เรา” ไม่สามารถควบคุมและแก้ไข หรือมีความรับผิดชอบต่อ “เนื้อหา” ที่มาจากบุคคลที่สามได้ นอกจากนี้ ความคิดเห็น คำแถลง ผลิตภัณฑ์บริการ หรือข้อมูลอื่นใดที่ถูกแสดงหรือทำให้มีขึ้นโดยบุคคลที่สาม หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” หรือผู้ใช้บน “แอพ” เป็นของบุคคลที่สามดังกล่าวหรือผู้ใช้เหล่านั้นเอง
 • “เรา” ไม่ให้การรับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็น คำแถลง หรือข้อมูลอื่นใด ที่จัดหามาโดยบุคคลที่สาม และ “เรา” ไม่ได้รับรองว่าการใช้ “เนื้อหา” ที่ถูกแสดงหรืออ้างอิงถึงบน “แอพ” จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “เรา”

 • “เรา” ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก “แอพ”

 • “เนื้อหา” และ “บริการ”, การเชื่อมต่อไปยังแอพลิเคชั่นอื่น ๆ, เว็บไซต์หรือข้อมูล, ซอฟท์แวร์, เนื้อหาไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์อื่นใด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหาและบริการภายนอก”) “เนื้อหาและบริการภายนอก” ดังกล่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ “เรา” “เรา” ไม่ได้ควบคุม, รับรอง, ตรวจสอบความจริงและความแม่นยำ, ตรวจสอบเนื้อหาที่อยู่ภายนอก “แอพ” และ “เรา” ย่อมไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อ ”เนื้อหาและบริการภายนอก” ดังกล่าว
 • ข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ข้อมูลดิบ, หรือเนื้อหาอื่น ๆ (รวมถึงความคิดเห็น, การกล่าวอ้าง, ความเห็น) ที่อยู่ในการอ้างอิงล้วนเป็นของบริษัทหรือบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อ “เนื้อหาและบริการภายนอก” โดยไม่ได้เป็นของ “เรา” แต่ประการใด “เรา” ไม่รับประกันข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ข้อมูลดิบ, นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องหรือเป็นของ “เนื้อหาและบริการภายนอก” ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 • คุณต้องรับผิดชอบในอุปกรณ์เช่น โทรศัพท์มือถือของคุณเอง

 • คุณตระหนักว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจเรียกเก็บค่าบริการในการส่งข้อความมาตรฐาน, ข้อมูลดิบ, และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และผู้ให้บริการของคุณอาจห้ามหรือจำกัด การใช้งาน “แอพ”บางประการ และการใช้งาน “แอพ” บางประการอาจไม่สามารถทำงานกับผู้ให้บริการหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
 • คุณยินยอมให้ “เรา” ส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอีเมล์, ข้อความสั้น และการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ
 • เมื่อคุณใช้งาน “แอพ” คุณยอมให้ “แอพ” ทำการส่งเนื้อหาต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับข้อมูลทั่วไปและในเชิงการศึกษา โดยผ่านระบบอัตโนมัติผ่านทางอีเมล์, โทรศัพท์มือถือ, หรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ
 • คุณเข้าใจและยอมรับว่า เมื่อได้ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณกำลังเลือกที่จะได้รับข้อมูลสุขภาพของตัวคุณเองโดยการส่งอีเมล์, ข้อความสั้น, หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจมีความไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพดังกล่าวทางอีเมล์, ข้อความสั้น หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือของคุณอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยผู้ให้บริการไร้สายหรืออินเทอร์เน็ตของคุณได้ อีกทั้ง ยังเข้าใจและยอมรับว่าที่อีเมล์, ข้อความสั้น, หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือดังกล่าวอาจถูกสร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ
 • คุณสามารถปรับค่าการใช้และความเป็นส่วนตัวในการแจ้งเตือนได้เสมอ โดยคุณสามารถยกเลิกหรือเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนจากทางอีเมล์, ข้อความสั้น, หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ หากคุณไม่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยการส่งอีเมล์หรือการแจ้งเตือนบนมือถือ คุณตกลงที่จะทำการแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับบัญชีของคุณด้วยตัวเอง

 • ข้อจำกัดของ “เนื้อหา” และ “บริการ”

 • หากคุณได้ละเมิด “ข้อตกลงในการใช้บริการ” ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด การอนุญาตให้ใช้งาน “เนื้อหา” และ “บริการ” จะถูกยุติลงโดยอัตโนมัติและคุณมีหน้าที่ทำลายสำเนาที่คุณได้ทำขึ้นจาก “เนื้อหา” ไม่ว่าส่วนใด ๆ (โปรดดูข้อตกลงในส่วนที่ว่าด้วย "การสิ้นสุด" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

 • การใช้ข้อมูลของคุณ

 • “เรา” ให้ความเคารพต่อสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • “เรา” จะใช้ข้อมูลที่คุณได้แบ่งปันใน “แอพ” ในกรณีที่คุณได้สร้าง, ส่ง, หรือแสดงผลด้านสุขภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในบัญชีผู้ใช้งานตามความยินยอมของคุณ และอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • “เรา” ไม่สามารถควบคุมการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายนอก (รวมทั้งอีเมล์, ข้อความสั้น และการแจ้งเตือน) ได้
 • อีเมล์ และบริการข้อความ (ข้อความสั้น), ข้อความลายลักษณ์อักษร, การสื่อสาร, และการแจ้งเตือนทางมือถือจาก “แอพ” จะไม่ถูกเข้ารหัส คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความอีเมล์, ข้อความสั้น/ ข้อความและแจ้งเตือนมือถือได้ โดยคุณตระหนักถึงความเสี่ยงที่การสื่อสารเหล่านี้จะถูกขัดขวางหรือเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมิใช่ความผิดของ “เรา”

 • สิทธิในทรัพย์สิน

 • “เรา” เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิใน “เนื้อหา” และ “บริการ”
 • คุณสามารถใช้งาน “แอพ” ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก “เรา” เท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของคุณ โดยคุณไม่อาจโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ และ “เรา” ไม่อนุญาตให้คุณใช้งาน “แอพ” เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในทางใด ๆ
 • สิทธิในการใช้งาน “แอพ” ดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นสิทธิที่ “เรา” ให้คุณแต่เพียงผู้เดียว “เรา” สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ “เนื้อหา” และ “บริการ” ของเราได้เสมอ และ “เรา” สามารถยกเลิกสิทธิในการใช้งาน “แอพ” ของคุณได้ตลอดเวลา
 • สิทธิในชื่อและผลประโยชน์ใด ๆ ใน “แอพ” และ “เนื้อหา” รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งเหล่านั้น (รวมถึงการมีส่วนร่วม การให้คะแนน และวิธีการจัดอันดับใน “แอพ”) เป็นทรัพย์สินของ “เรา” และบริษัทในเครือ

 • คุณต้องขออนุญาตเพื่อจะใช้เครื่องหมายทางการค้าของ “เรา”

 • เครื่องหมายของ “แอพ”, และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของ “เรา”, ผลิตภัณฑ์และชื่อในการให้บริการล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ “เรา” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญลักษณ์”) หากคุณต้องการที่จะใช้หรือแสดง “สัญลักษณ์” คุณจะต้องขออนุญาต “เรา” เสียก่อน คุณตกลงที่จะไม่แสดงหรือใช้ “สัญลักษณ์” เครื่องหมายการค้า, ยี่ห้อ, เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “เรา” ก่อน
 • คุณตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ “เรา”
 • คุณตกลงที่จะไม่เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับ “เนื้อหา” คุณจะไม่ทำซ้ำ, สร้างงานที่ลอกมาจาก, แจกจ่าย, ทำการแสดงหรือจัดแสดงต่อสาธารณะของ “เนื้อหา” หรือส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ “เรา” ก่อน
 • อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ “แอพ” ตามที่ถูกออกแบบหรือตามที่ถูกสร้างมาใช้งาน ซึ่งรวมถึงการใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ “แอพ” ที่อนุญาตให้คุณสามารถประกาศเนื้อหาหรือบางส่วนของเนื้อหารวมถึงผู้ซึ่งอนุญาตให้คุณเผยแพร่เนื้อหาผ่านการใช้งานของบุคคลที่สาม และสื่ออื่น ๆ (เช่น Facebook หรือ Twitter) สิทธิดังกล่าวจะมีอยู่ตราบเท่าที่คุณไม่แก้ไขเนื้อหาหรือการทำงานของคุณสมบัติเหล่านั้นในทางใดทางหนึ่ง สิทธิในการโพสต์เนื้อหาซ้ำนี้ไม่ได้เป็นการให้สิทธิใน “เนื้อหา” เพิ่มเติมแก่คุณแต่ประการใด นอกจากนี้ คุณจะไม่ใช้ metatags หรือ "ข้อความที่ซ่อน" ที่มีชื่อ “แอพ” ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “เรา” เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน
 • คุณจะไม่พยายามที่จะเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของ “เรา” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “เรา”
 • คุณตกลงว่าจะไม่เข้าถึง, พยายามที่จะเข้าถึง, เรียกร้องการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, หรือใช้ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” หรือข้อมูลดิบใด ๆ ของ “แอพ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “เรา” ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ถ่ายทอด, ดาวน์โหลด, อัพโหลด, ประกาศ, ขาย, โอน, เปิดเผย, เลียนแบบ, ใส่กรอบ, ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ, แยกส่วนประกอบ, หรือใช้แง่มุมใด ๆ ของ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” ใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดหรือโดยวิธีใดก็ตาม

 • การส่งข้อมูล

 • คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการส่งของ “เรา”
 • คุณยอมรับว่าคุณจะไม่อัพโหลดหรือถ่ายทอดการสื่อสารใด ๆ หรือเนื้อหาประเภทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตาม คุณยอมรับว่าการส่งข้อมูลของสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญจะเป็นไปตามข้อตกลงและนโยบายของ “เรา” หากคุณเป็นสมาชิก คุณยอมรับข้อตกลงในการส่งข้อมูลของสมาชิกและนโยบาย (รายละเอียดในภาคผนวก I) หากคุณคือผู้เชี่ยวชาญ คุณยอมรับข้อตกลงการส่งข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญและนโยบาย (รายละเอียดในภาคผนวก II)
 • คุณให้สิทธิในสิ่งที่คุณส่งแก่ “เรา” ภายใต้บังคับของข้อยกเว้นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่ง ถ้าหากว่าคุณทำการส่งใด ๆ (ทางอีเมล์หรืออื่น ๆ ) บนหรือผ่าน “แอพ” ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงข้อมูลดิบ, คำถาม, คำติชม, ข้อเสนอแนะ, ข้อมูลทางธุรกิจ, ความคิด, ข้อความคิด, หรือสิ่งประดิษฐ์ที่คุณส่งดังกล่าวโดย เท่ากับว่าคุณได้ยอมรับว่า
  1. การส่งข้อมูลดังกล่าวนั้นปราศจากข้อจำกัดใด ๆ หรือความคาดหวังที่จะได้รับค่าชดเชยหรือการรักษาความลับ
  2. การส่งข้อมูลของคุณอาจจะถูกใช้โดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
  3. เจ้าของเนื้อหาดังกล่าวหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้ให้อนุญาตแก่ “เรา” โดยอัตโนมัติ การอนุญาตดังกล่าวให้หมายรวมถึง สิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะใช้การส่งดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง, ในเชิงพาณิชย์หรืออื่น ๆ ได้อย่างอิสระ และรวมถึงสิทธิที่จะใช้, ทำซ้ำ, แก้ไข, ดัดแปลง, เผยแพร่, แปล, สร้างงานที่ดัดแปลงขึ้นจาก, ดำเนินการหรือแสดงออกต่อสาธารณะ (ไม่ว่าในสื่อใด ๆ หรือรูปแบบที่รู้จักกันตอนนี้หรือพัฒนาต่อจากนี้) หรือการสื่อสารอื่นให้สาธารณะ ทั้งนี้ ในรูปแบบที่ปราศจากค่าใช้จ่าย, ต่อเนื่อง, ใช้ได้ทั่วโลกและเป็นการอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วโลกโดยไม่มีลักษณะผูกขาด “เรา” อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในการใช้ข้อมูลตามที่กล่าววรรคต้นได้ (การอนุญาตช่วง) การส่งข้อมูลใด ๆ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ และจะกลายเป็นทรัพย์สินของ “เรา” และ “เรา” มีอิสระในการใช้ความคิด, ข้อความคิด, ความรู้เชิงกระบวนการ (Know-how), หรือเทคนิคที่มีอยู่ในการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งให้กับ “แอพ” ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการพัฒนาและการทำการตลาดโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย อย่าส่งอะไรให้ “เรา” ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะให้ “เรา” ได้รับสิทธิตามที่กล่าวข้างต้น หากคุณต้องการที่จะรักษาข้อมูลทางธุรกิจ, ความคิด, ข้อความคิด, หรือการคิดค้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนใด ๆ อย่าส่งสิ่งเหล่านี้ผ่าน “แอพ” โดยการส่งอีเมล์หรือทางอื่นใด

  ข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนได้

 • สมาชิกของ “เรา” จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล “เรา” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เว้นแต่ได้รับความยินยอม โดยคุณเข้าใจและยอมรับว่ากรณีเลือกใช้ “บริการ” ของ “เรา” ข้อมูลของคุณอาจถูก “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” กับคนที่คุณโต้ตอบเห็นข้อมูลเหล่านั้นได้

 • การสิ้นสุด

 • สมาชิกทุกคนของ “เรา” จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ การได้รับอนุญาตให้ใช้ “เนื้อหา” และ “บริการ”จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากคุณได้ละเมิดข้อตกลงใด ๆ ของข้อตกลงนี้ รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของภาคผนวก I และ II
 • “เรา” อาจกำหนดข้อจำกัดในการแก้ไข หรือยกเลิกสิทธิในการเข้าถึงและใช้ “แอพ” และ “บริการ” และ/หรือ “เนื้อหา” ในเวลาใดก็ได้ การระงับหรือยกเลิกนี้อาจลบข้อมูล, แฟ้มเอกสาร, และ “เนื้อหา” อื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้า

 • การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

 • “เรา” มีสิทธิที่จะปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้โดยเป็นการกระทำฝ่ายเดียว และเมื่อ “เรา” ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว “เรา” จะแสดงข้อความ “การแก้ไขล่าสุด” ในตำแหน่งด้านบนของเอกสารนี้ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขดังกล่าว “เรา” ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะ ๆ โปรดตระหนักว่า การที่คุณยังคงใช้ “แอพ” ย่อมหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณมีอิสระในการเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ “แอพ” ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับทุกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้งาน “แอพ”

 • การชดใช้ค่าเสียหาย ข้อยกเว้น และข้อจำกัด

 • ข้อยกเว้นการรับประกัน
 • การที่ “เรา” ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ไว้ใน “แอพ” ไม่ได้มีความหมายความว่า “เรา” ได้ให้คำแนะนำหรือให้การรับรองข้อมูลต่าง ๆ ของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” เหล่านั้นไม่ว่าในทางใด ๆ นอกจากนี้ การรวบรวมดังกล่าวก็มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง, คุณสมบัติ, หรือความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่มีอยู่ใน “แอพ” แต่อย่างใด
 • ข้อมูลที่ “เรา” รวบรวมเอาไว้เป็นเพียงข้อมูลที่ถูกจัดหามาในสภาพที่ปรากฏ (As-is basis) และ “เรา” ขอปฏิเสธการรับประกันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เช่น การรับประกันโดยปริยาย, การรับประกันในเชิงพาณิชย์, การรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นต้น
 • “เรา” จะไม่รับผิดต่อการตัดสินใจใด ๆ หรือการกระทำที่ดำเนินการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (เช่นผู้ใช้บริการ “แอพ”) ซึ่งได้อาศัยข้อมูลที่ได้รับจาก “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ใน “แอพ”

 • ข้อจำกัดความรับผิด

 • “เรา” ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการใช้งานหรือใช้ในลักษณะมิชอบ (Misuse) ซึ่ง “เนื้อหา” หรือข้อมูลอื่นใด ที่ถูกส่ง, ถ่ายทอด, หรือได้รับผ่านทาง “แอพ” ไม่ว่าโดยตัวคุณเองหรือบุคคลที่สามใด ๆ
 • คุณใช้งาน “แอพ” โดยความเสี่ยงของคุณเอง
 • “แอพ” และ “เนื้อหา” ถูกจัดหาบนพื้นฐานของสภาพที่ปรากฎ (As-is basis) เท่านั้น โดย “เรา” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ภายใต้ “ข้อตกลงการใช้งาน” ฉบับนี้ ทั้งนี้ แม้ว่าบุคคลได้รู้หรือควรรู้ว่าอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดในส่วนนี้มีผลเพียงเท่าที่สามารถบังคับตามกฎหมาย
 • “เรา” ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เช่น การรับประกันในทางการค้า การรับประกันการไม่ฝ่าฝืนต่อสิทธิของบุคคลที่สาม และการรับประกันความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะโดยเฉพาะและโดยไม่จำกัด

 • การอนุญาตของ “เรา” และคู่ค้าของ “เรา” มิได้เป็นการรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับ:

  1. ความแม่นยำ, ความน่าเชื่อถือ, ความครบถ้วน, ความเป็นปัจจุบัน, ของ “เนื้อหา” ที่มาในหรือผ่านการใช้ “แอพ” ไม่ว่าจะโดย “เรา” หรือบุคคลอื่นใด หรือ
  2. การที่ “เนื้อหา” หรือข้อมูลใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่าน “แอพ” มีความสอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ และการที่ข้อมูลดังกล่าวมีความแม่นยำไม่คลาดเคลื่อน

  ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ใน “แอพ”

 • “เนื้อหา” บน “แอพ” ที่ถูกสร้าง, แก้ไข, ถ่ายทอด, หรือยืนยันโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ บน “แอพ” (รวมเรียกว่า "เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ") อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ( เมื่อ”เรา”ใช้ “เนื้อหา” ในที่อื่น ๆ ของ “ข้อตกลงการใช้งาน” ฉบับนี้ ความหมายของเนื้อหาดังกล่าวให้หมายรวมถึง “เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ” ด้วย)
  1. ผู้เขียนหรือผู้โพสต์ “เนื้อหา” ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ("ผู้โพสต์") จะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของพวกเขาเอง ในขณะที่ “เรา” หวังว่าคุณได้พบว่า “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ในเชิงการศึกษา อย่างไรก็ตาม “เรา” หรือ ”ผู้โพสต์” ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกนำเสนอหรือให้ภายในหรือผ่าน “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” เกี่ยวกับการรักษา, การกระทำ, หรือการใช้ยาใด ๆ คุณตกลงและยินยอมว่า “ผู้โพสต์” หรือนายจ้างหรือผู้สนับสนุนของ “ผู้โพสต์”(คือใคร) จะไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายหรืออันตรายใดที่เป็นผลมาจากการใช้ “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” ที่ปรากฏใน “แอพ” นี้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม การไม่ต้องรับผิดนี้ให้หมายรวมถึงค่าเสียหายและอันตรายไม่ว่าทางตรง, ทางอ้อม, พิเศษ, อุบัติเหตุ, เป็นผลที่ตามมาหรืออื่น ๆ ค่าเสียหายตามทฤษฎีกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงกฎหมายในเรื่อง ละเมิด, สัญญา, การรับผิดอย่างเคร่งครัดเป็นต้น การไม่ต้องรับผิดนี้ให้มีผลใช้บังคับแม้ว่าผู้เสียหายจะได้รับการแนะนำถึงความเสี่ยงของค่าเสียหายนั้นแล้วอีกด้วย
  2. “เรา” จะไม่รับผิด ร่วมกับ ผู้โพสต์ (นายจ้างและหรือผู้สนับสนุนผู้โพสต์) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับความเสียหายดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดลักษณะทั่วไปของข้อจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุข้อ 1 ข้างต้น:
   1. (ก) การสูญเสียหรือความบาดเจ็บใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยการกระทำ, ละเว้นกระทำ, ประมาทเลินเล่อ ในการจัดหา, รวบรวม, หรือนำส่งข้อมูลในหรือผ่านทาง “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” ของผู้โพสต์
   2. (ข) ข้อผิดพลาด, การละเว้น, หรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูลใด ๆ โดยมิจักต้องคำนึงถึงวิธีสาเหตุ, หรือความล่าช้า, หรือการถูกขัดจังหวะในการส่งข้อมูลดังกล่าว
   3. (ค) การตัดสินใจที่ได้ทำลง, หรือการดำเนินการ, หรือการไม่ดำเนินการโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรพึ่งพา “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” หรือไม่ควรทำการตัดสินใจที่สำคัญทางการแพทย์อื่น ๆ บนพื้นฐานของ “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” อีกทั้ง ยังหมายความว่า” ผู้โพสต์” จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำหรือไม่ทำต่อ “เนื้อหา” สำหรับคำแนะนำทางการแพทย์, การรักษา, หรือการวินิจฉัย, โปรดพบแพทย์ หรือผู้ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลของคุณ
   นอกจากนี้ คุณตกลงที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Idemnify and hold harmless) แก่ผู้โพสต์ (หรือนายจ้างและ/หรือผู้สนับสนุนของผู้โพสต์) สำหรับการเรียกร้องหรือความต้องการซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางกฎหมายของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจาก (1) เนื้อหาใด ๆ ซึ่งคุณได้โพสต์หรือทำให้ปรากฏแก่สาธารณะผ่านทาง “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” (2) การละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่คุณได้กระทำลงโดยผ่านการใช้งานจาก “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” หรือ “แอพ” นี้และ/ หรือ (3) สิ่งที่คุณกระทำลงโดยใช้ “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ”, “แอพ” ของ”เรา”, หรือข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในนั้น
  3. “เรา”, ผู้ได้รับอนุญาตจาก “เรา”, ผู้จัดหาของ “เรา”, หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่ถูกกล่าวถึงใน “แอพ” จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการใช้หรือการใช้งาน “แอพ” โดยมิชอบ และการใช้หรือการใช้งาน “เนื้อหา” โดยมิชอบ (รวมทั้ง “เนื้อหา” ในส่วนที่สมาชิกหรือที่ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ได้จัดทำขึ้น) การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานของ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” ใด ๆ จะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันแรกของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการกระทำดังกล่าว การเยียวยาภายใต้ “ข้อตกลงการใช้งาน” ฉบับนี้มีลักษณะเฉพาะตัวและมีเฉพาะเท่าที่ถูกรับรองเอาไว้โดยชัดแจ้งใน “ข้อตกลงและเงื่อนการใช้งาน” นี้เท่านั้น ข้อจำกัดความรับผิดในส่วนนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการที่คุณได้ละเมิดบทบัญญัติทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลงนี้

  เนื้อหาที่ได้รับอนุญาต

 • “เนื้อหา” บางอย่างอาจจะได้รับการอนุญาตจากบุคคลที่สาม การอนุญาตสำหรับบางส่วนของ “เนื้อหา” นี้อาจจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมก็ได้ เมื่อการอนุญาตใน “เนื้อหา” ดังกล่าวมีข้อตกลงเพิ่มเติม “เรา”จะทำให้ข้อตกลงในหน้าเหล่านั้นเป็นที่สังเกตเห็นได้บนหน้าของเนื้อหานั้น ๆ, ใน “ข้อตกลงการใช้งาน”, หรือในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมของ “แอพ” ของ “เรา” (ซึ่งจะถูกผนวกเข้าไปโดยมีการอ้างอิง)


 • ข้อตกลงเกี่ยวกับกฎหมายโดยทั่วไป


  เครื่องหมายทางการค้า

 • เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ “เรา” ส่วนเครื่องหมายการค้า, ยี่ห้อ, หรือเนื้อหาอื่นใด บน “แอพ” ที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของ “เรา” ย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของสิทธินั้น ๆ

 • ข้อตกลงทั่วไป

 • “ข้อตกลงนี้” และข้อตกลงอื่น ๆ ที่ถูกอ้างถึงในนี้และภาคผนวก I, II และ III) เป็นสิ่งที่ได้แสดงถึงข้อตกลงระหว่าง”เรา”และคุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “แอพ” ทั้งหมดแล้ว โปรดตระหนักว่า “ข้อตกลงนี้” ถูกใช้แทนที่ข้อตกลงใด ๆ ที่มีขึ้นก่อนหน้าที่ตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ กรณีมีข้อตกลงที่ได้ทำขึ้นก่อนหรือภายหลังได้กำหนดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นและได้มีการอ้างอิงถึง”ข้อตกลงนี้” โดยชัดแจ้ง อนึ่ง หากมีความขัดแย้งระหว่าง “ข้อตกลงนี้” และสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับ “แอพ” ซึ่งลงนามร่วมกันระหว่าง ”เรา” และคุณ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
 • “เรา” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข, หรือไม่ให้บริการต่อซึ่ง “เนื้อหา” หรือ “บริการ” (หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง “แอพ”) ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และคุณยอมรับว่า “เรา” จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ หากมีการแก้ไขหรือหยุดให้บริการ และทางแก้ไขประการเดียวของคุณก็คือการหยุดใช้บริการของ” เรา” การใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า คุณได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและมีความพึงพอใจกับการบริการที่ถูกแก้ไขแล้ว
 • บุคคลอื่น ๆ อาจจะมีสิทธิภายใต้ “ข้อตกลง” นี้ "บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์" เป็นบุคคลอีกคนหนึ่ง (เช่น บริษัท ) ที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงโดยตรงในข้อตกลง แต่เป็นผู้ที่อาจจะมีสิทธิที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้บางประการ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจเป็นผู้อนุญาตให้มีการใช้ “เนื้อหา” ใน “แอพ” ก็เป็นได้ ในกรณีที่ผู้ให้อนุญาตเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับประโยชน์ตามสัญญานี้ สิทธิและการคุ้มครองที่ “เรา”มีตามข้อตกลงนี้ให้ผลเป็นคุณแก่บุคคลเหล่านั้นด้วย
 • หากมีข้อตกลงการใช้งานเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วยและมีข้อขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาไทย ให้ถือตามข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญ
 • “เรา” มีสิทธิตีความข้อตกลงนี้ เพื่อให้เกิดผลและบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานภายใต้เจตนารมณ์และเป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • “ข้อตกลง” นี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย


 • ภาคผนวก I: แนวทางการปฏิบัติสำหรับสมาชิก

  ภาคผนวก I นี้ระบุถึง “ข้อตกลงและนโยบายเกี่ยวกับการส่งข้อมูลของสมาชิก” ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 1. ลักษณะของคำถามที่ได้รับอนุญาตให้ถามได้ 2. ข้อห้าม 3. กฎระเบียบสำหรับการส่งคำถามหรือโพสต์เนื้อหาบน “แอพ”


  1. ลักษณะของคำถามที่ได้รับอนุญาตให้ถามได้

 • “เรา” อนุญาตเฉพาะการถามคำถามที่เพื่อขอรับคำตอบในเชิงการศึกษาเท่านั้น “เรา” ไม่อนุญาตให้ถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นความลับของคุณ คำถามที่ได้รับอนุญาตนั้นอาจระบุถึงเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไป, การให้ตัวอย่างประกอบ, อาการของโรค อย่างไรก็ตาม โปรดอย่าให้ข้อเท็จจริงที่จะทำให้ผู้อื่นสามารถระบุถึงตัวตนของคุณหรือผู้อื่นได้
 • “เรา” ไม่อนุญาตให้มีการร้องขอใบสั่งยา, การวินิจฉัย, หรือการรักษา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์ (Second Opinion) ที่ได้รับใน “แอพ” ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการวินิจฉัย, สั่งยา, หรือเป็นการรักษา และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาของการตอบสนองใด ๆ ล้วนเป็นดุลยพินิจของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ในการตอบคำถามทั้งสิ้น
 • ไม่มีการรับประกันว่าคำถามที่ส่งจะได้รับคำตอบทุกคำถาม ทั้งนี้ การตอบคำถามเป็นดุลยพินิจโดยแท้ของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ที่เข้าร่วม ข้อความแสดงความขอบคุณหรือการโพสต์ใด ๆ บน “แอพ” ไม่ควรมีการระบุถึงคำถามเพื่อติดตามผลหรือข้อมูลส่วนบุคคล

 • 2. ข้อห้าม

  ในการใช้งาน “แอพ” คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานที่ใช้บังคับแก่กรณีทั้งหมดและจะไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ ซึ่งจะส่งผลในการยกเลิกบัญชีของคุณได้ทันที

 • ห้ามถามคำถามเพื่อบุคคลหรือผู้ป่วยโดยเฉพาะเจาะจง อย่าได้ประกาศข้อเท็จจริงใด ๆ ที่จะก่อให้ความรู้สึกว่าคำถามถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะเจาะจง หรือเกี่ยวกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงรวมทั้งตัวคุณด้วย โปรดทำการส่งเฉพาะคำถามเพื่อศึกษาหรือการให้ข้อมูลเท่านั้น
 • ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำการโพสต์ได้ ผู้เยาว์ไม่อาจสร้างโปรไฟล์ของตนใน “แอพ” ได้ และ “เรา” ไม่อนุญาตให้มีการถามคำถามโดยบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ดูแลผู้ป่วยอาจจะโพสต์คำถามในเชิงศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในการดูแลของตนโดยชอบ (เช่นมารดาอาจโพสต์คำถามเกี่ยวกับทารกซึ่งเป็นบุตรของตน เป็นต้น)
 • ห้ามโพสต์ข้อมูลที่อาจนำไปสู่การระบุถึงตัวตนได้ ห้ามโพสต์ชื่อ, อีเมล์, หรือหมายเลขโทรศัพท์ , ที่อยู่ของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต (URLs), หรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่อาจระบุถึงตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่นใดหรือนิติบุคคลใน “แอพ”
 • ห้ามทำการโพสต์โดยมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ห้ามใช้ “แอพ” เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่อาจหรือเป็นการละเมิดกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 • ห้ามทำการโพสต์ในลักษณะที่เป็นการละเมิดหรือแอบอ้าง ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือในความเป็นส่วนตัวหรือการประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้อื่น และห้ามโพสต์โดยแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • ห้ามโพสต์ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ห้ามโพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย, ทำให้เกิดความเข้าใจผิด, ลามกอนาจาร, เสื่อมเสีย, หมิ่นประมาท, ข่มขู่, ล่วงละเมิด, หมิ่น, ใส่ร้ายแสดงความเกลียดชังหรือน่าอายให้กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดตามที่กำหนดตามดุลยพินิจโดยแท้ของ “เรา”แต่ผู้เดียว
 • ห้ามใช้งาน “แอพ” มากเกินไปหรือในทางที่ไม่เหมาะสมหรือในรูปแบบที่ “แอพ” ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับการนั้น หรือไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรือถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่เราเห็นสมควร
 • ห้ามส่งรายการส่งเสริมการขายหรือการเชื่อมต่อใด ๆ ห้ามโพสต์โฆษณาหรือการชักชวนหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น ๆ
 • ห้ามส่งข้อมูลขยะ ห้ามโพสต์คำถามเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง และห้ามโพสต์ "ข้อมูลขยะ" และห้ามการโพสต์จดหมายลูกโซ่หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ห้ามกระทำพฤติกรรมอันตราย ห้ามมีส่วนร่วมในการดำเนินการอื่น ๆ ที่ส่งผลเป็นการจำกัด หรือยับยั้งบุคคลอื่นใดจากการใช้หรือเพลิดเพลินกับ “แอพ” หรือทำให้ “เรา”หรือสมาชิกของ “เรา” หรือคู่ค้า, หรือผู้จัดหา ต้องเสี่ยงต่อความรับผิดหรือความอันตรายไม่ว่าในทางใด ๆ

 • 3. กฎระเบียบสำหรับการส่งคำถามหรือโพสต์เนื้อหาบน “แอพ”

  3.1 คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและกฎของ “เรา”
  • เมื่อคุณใช้ (รวมถึงการเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึง) “แอพ” คุณยอมรับว่า “เรา”มีสิทธิ (แต่ไม่ได้มีหน้าที่) ที่จะดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • ตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ามีการสื่อสารหรือ “เนื้อหา” ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และพิจารณาตามดุลยพินิจของ “เรา”ที่จะลบหรือขอให้ลบการสื่อสารหรือ “เนื้อหา”
  • ลบ “เนื้อหา” (รวมถึงคำถามที่ส่งโดยสมาชิก) ที่ “เรา”ได้พิจารณาตามดุลพินิจของ “เรา”แล้วว่าไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย, หรือก่อกวน, หรือที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และ “เรา” มีสิทธิที่จะยุติการเข้าถึงของสมาชิก เมื่อมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ
  • ยุติการเข้าถึงของสมาชิกที่เข้าใช้ “แอพ” ถ้าข้อมูลการลงทะเบียนของสมาชิกและ/ หรือที่อยู่อีเมล์นั้นไม่สมบูรณ์ถูกต้องอีกต่อไป
  • ลบการสื่อสารใด ๆ ใน “แอพ” โดยไม่คำนึงว่าการสื่อสารดังกล่าวละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้หรือไม่ “เรา” ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอื่น ๆ ที่ “เรา” เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของ “เรา” , ผู้เข้าชม, และประชาชน
  • คุณยินยอมให้เวชระเบียนของคุณถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ “เรา” และเข้าใจว่า “เรา” ได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่าคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง “เรา” ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  3.2 ส่งสิ่งที่คุณมีสิทธิที่จะส่งเท่านั้น
  • เมื่อคุณทำการส่งใด ๆ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งหรือถ่ายทอดการสื่อสารใด ๆ หรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของบุคคลใดไปยัง “แอพ” หากคุณส่งข้อมูลใด ๆ โดยเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรหรือเพื่อประโยชน์ในการค้า, ความคิด, ข้อความหรือสิ่งที่คิดค้นขึ้นใน “แอพ” โดยทางอีเมล์หรือทางอื่นใด เท่ากับคุณยอมรับว่าการส่งดังกล่าวไม่เป็นความลับไม่ว่าเพื่อความมุ่งหมายใด ๆ
  • คุณตกลงที่จะโพสต์หรืออัพโหลดเฉพาะสื่อ (เช่น รูปภาพ) ของตัวเองหรือที่คุณมีสิทธิที่จะประกาศหรือส่งและได้รับอนุญาตและที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า, ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น
  • เมื่อมีการอัพโหลดสื่อใด ๆ บน “แอพ” คุณได้ให้การรับรองและรับประกันแก่ “เรา” ว่าคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในสื่อของคุณให้คุณใช้สื่อในลักษณะนี้ได้ และได้อนุญาตให้สิทธิตามที่ได้ระบุไว้ใน “ข้อตกลงการใช้งาน” เหล่านี้ ห้ามโพสต์ภาพที่มีบุคคลอื่นจนกว่าคุณจะได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้นโดยชัดเจน
  3.3 เป็นสมาชิกชุมชุนที่รับผิดชอบ
  • การอัพโหลดสื่อทุกชนิดที่มีการแสดงออกของความเกลียดชัง, การละเมิด, ภาพที่ไม่เหมาะสม, หรือประพฤติอนาจารลามกทางเพศหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับหรือระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดที่อาจจะขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้หรือนโยบายอื่น ๆของ “แอพ” เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด
  3.4 อย่าอัพโหลดไวรัสหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ
  • คุณยอมรับว่าคุณจะไม่อัพโหลดสิ่งใด ๆ ที่เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารหรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลายหรือ จำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เครื่องใดหรือเว็บไซต์นี้
  3.5 คุณให้สิทธิแก่ “เรา” เมื่อคุณอัพโหลด ส่งสื่อหรือเนื้อหา

  “เรา” จำเป็นต้องมีสิทธิที่จะแสดงเนื้อหาและสื่อที่คุณอัพโหลดให้ “เรา” เมื่อมีการอัพโหลดสื่อใด ๆ เช่น ภาพ โดยคุณได้ตกลงที่จะให้สิทธิต่าง ๆ และให้คำยืนยันแก่ “เรา” ดังต่อไปนี้

  • (ก) คุณอนุญาตให้ “เรา” ใช้, คัดลอก, พิมพ์, แสดง, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, เผยแพร่, ประกาศส่งและจัดจำหน่าย สื่อและสิ่งใดซึ่งรวมอยู่ในสื่อ สิทธินี้มีลักษณะอย่างต่อเนื่อง, ให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, และครอบคลุมทั่วโลก; และ
  • (ข) คุณให้การรับรองว่าบุคคลใด ๆ ในภาพหรือในสื่อที่คุณทำการส่ง (หรือถ้าเป็นผู้เยาว์ / บิดาหรือมารดาของบุคคลดังกล่าว / ผู้ปกครองตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าว) ให้อนุญาตแก่ “เรา” ที่จะใช้, คัดลอก, พิมพ์, แสดงผล, การทำซ้ำ, ดัดแปลง, เผยแพร่, โพสต์, ส่ง, และจัดจำหน่ายสื่อและวัสดุใด ๆ รวมอยู่ในสื่อดังกล่าว และ
  • (ค) คุณตกลงที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Idemnify and hold harmless) แก่ “เรา” และให้หมายรวมถึง บริษัทในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา หากมีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งธรรมเนียมในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากสื่อ และ/หรือการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้
  3.6 คุณเข้าใจว่า” เรา” อาจตรวจสอบและปฏิเสธการส่งใด ๆ ของคุณก็ได้
  • “เรา” ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสื่อทั้งหมด, หรือการส่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากการส่งไปยัง “แอพ”, และลบสื่อหรือการส่งใด ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลและในเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของ “เรา” แต่เพียงผู้เดียว


  ภาคผนวก II: แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

  ภาคผนวก II นี้ระบุถึงข้อตกลงและนโยบายการส่งของผู้เชี่ยวชาญของ “เรา” ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 1. ลักษณะของการส่งที่ได้รับอนุญาต 2. ลักษณะต้องห้าม และ 3. กฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งอื่น ๆ  1. การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • หากประสงค์จะทำการส่งสิ่งใด ๆ หรือเข้ามีส่วนร่วมใน “แอพ” “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา” จะต้องปฏิบัติตาม “แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เชี่ยวชาญ” นี้
 • เมื่อคุณทำการส่ง “เนื้อหา” แก่ สมาชิก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเหล่านี้โดยมีความตระหนักว่า
 • คำตอบที่ได้รับอนุญาตนั้นจะต้องเป็นคำตอบในเชิงการศึกษาเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ตอบปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล
 • คุณไม่มีหน้าที่จะต้องตอบคำถาม
 • ทำการส่งเมื่อคุณมีเหตุผลที่สมควรเชื่อว่าการส่งดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้
 • แสดงความเห็นด้วยกับการส่งโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” เฉพาะเมื่อคุณได้ตรวจสอบโดยถี่ถ้วนแล้วและเห็นด้วยกับเนื้อหาดังกล่าวอย่างแท้จริง และโปรดอย่าแสดงความเห็นด้วยกับการส่งของตัวคุณเอง

 • 2. ข้อห้าม

  ในการใช้งาน “แอพ” คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานที่ใช้บังคับแก่กรณีทั้งหมดและจะไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ ซึ่งจะส่งผลในการพักการใช้งานหรือยกเลิกการเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์”

  2.1 หลีกเลี่ยงการวินิจฉัยและรักษา
  • คำตอบที่ปรากฏใน “แอพ” จะต้องมีเนื้อหาในเชิงการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น คำตอบดังกล่าวสามารถให้คำแนะนำทั่วไป, ข้อความแวดล้อม, และภาพประกอบก็ได้ คุณสามารถที่จะอ้างถึงเงื่อนไขทางการแพทย์ทั่วไป, อาการและการรักษา แต่โปรดอย่าวินิจฉัยอาการของสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือกำหนดวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ ในคำตอบของคุณ
  • ไม่อนุญาตให้ตอบคำถามหรือวินิจฉัยเป็นรายบุคคลและไม่อนุญาตให้มีการออกใบสั่งยา คำตอบไม่ควรระบุถึงคำแนะนำเพื่อการรักษาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือให้ความรู้สึกว่าจะถูกใช้แทนที่การพบเพื่อรับคำปรึกษากับ “แพทย์ผู้ดูแลหลัก”
  • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือจ่ายยาผ่าน “แอพ” ถึงแม้ว่าคุณจะกำลังโต้ตอบกับผู้ป่วยของคุณเองก็ตาม การวินิจฉัยทางการแพทย์, การรักษาตามใบสั่งแพทย์, และการดูแลผู้ป่วยโดยมีลักษณะเป็นการก่อ “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย” จะต้องไม่เกิดขึ้นภายใน “แอพ” หรือ “บริการพรีเมี่ยม” ของ “แอพ” โดยเด็ดขาด โดยไม่ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่าย
  2.2 หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • คุณมีอิสระที่จะโต้ตอบกับสมาชิกอย่างผู้ปฏิบัติการมืออาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ที่อยู่ในชุมชนของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดช่วย “เรา” เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของ “เรา” ที่เป็นความลับ กรุณาอย่าอ้างถึงสมาชิกในหรือบนเนื้อหาในพื้นที่สาธารณะโดยใช้ชื่อจริงของพวกเขา ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลนี้โดยชอบก็ตาม
  2.3 หลีกเลี่ยงการกระทำผิดต่อบุคคลอื่น
  • คำตอบจะต้องมีความเหมาะสม (Appropriate) คำตอบสั้น ๆ, เป็นกันเอง, และเป็นมิตรจะเป็นลักษณะของคำตอบที่คุณพึงตอบ โปรดช่วยให้ “แอพ” เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดต่อคนอื่นไม่ว่าในเวลาใด ๆ
  • หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่สามารถก่อให้เกิด “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย” ตามกฎหมายไทย
  • โปรดแสดงความเชี่ยวชาญทางคลินิก (Clinical Expertise) ผ่านทางคำตอบที่มีหลักฐานรองรับและสอดคล้องกับมาตรฐานที่ยอมรับในวงการแพทย์ โปรดตระหนักเสมอว่า คำถามใน “แอพ” จะเป็นคำถามที่มีลักษณะทั่วไปเท่านั้น โปรดงดการใช้ภาษาที่สื่อให้เห็นว่าคำตอบเป็นของสมาชิกคนเดียว
  2.4 หลีกเลี่ยงการตอบที่มีลักษณะในเชิงพาณิชย์
  • คุณสามารถสร้างความเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่มีความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของคุณ อย่างไรก็ตาม คำตอบที่ปรากฏใน “แอพ” ควรจะมีความสมบูรณ์และไม่ควรนำมาใช้สำหรับการส่งเสริมการขายเป็นหลัก กรุณาอย่าคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarize) และโปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ ห้ามมิให้ใช้คำตอบที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสินค้าหรือบริการ
  2.5 หลีกเลี่ยงการโฆษณาหรือชักชวนผู้ป่วย
  • “สมาชิก” ของ “แอพ” สามารถหาข้อมูลการติดต่อเพื่อการปฏิบัติวิชาชีพของคุณและคุณสามารถติดต่อเพื่อทำการนัดหมายได้ อย่างไรก็ตาม โปรดหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหรือระเบียบของแพทยสภาหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กฎหรือระเบียบ ที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการชักชวนผู้ป่วย
  2.6 หลีกเลี่ยงการเปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับ
  • โปรดอย่าหารือเกี่ยวกับรายละเอียดสิทธิพิเศษหรือเป็นความลับของผู้ป่วยในอดีตหรือปัจจุบัน หรือพลั้งเผลอเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับในทางอ้อม – เช่น โดยการหารือเกี่ยวกับภาพประกอบที่สมมุติขึ้นซึ่งอาจทำให้เปิดเผยตัวตนของป่วยที่เฉพาะเจาะจง
  2.7 หลีกเลี่ยงการละเมิดกฎระเบียบคณะกรรมการแพทยสภา
  • หลีกเลี่ยงการกระทำอื่น ๆ ที่ละเมิดหรืออาจเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎแพทยสภาหรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่ใช้บังคับกับคุณ

  3. กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะและข้อเสนอความคิด แนวคิดและสิ่งอื่นใดที่คุณได้เปิดเผยหรือนำเสนอให้กับ “เรา” หรือมีความเกี่ยวข้องกับ “เนื้อหา” จะตกอยู่ในบังคับของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการส่งของสมาชิกของ “ข้อตกลงนี้” ซึ่งหมายความว่า การส่งเหล่านี้จะทำโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ และไม่มีความคาดหวังต่อการรักษาความลับหรือค่าตอบแทนใด ๆ (โปรดดูข้อ 12 ข้อ “ข้อตกลงการใช้งาน”)
 • คุณตกลงที่จะไม่เรียกสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งดังกล่าว คุณยอมรับข้อตกลงมาตรฐานว่าด้วยการส่งข้อมูลลงในสื่อ และคุณยอมรับว่าข้อมูลต่าง ๆ จะต้องถูกทำให้ปรากฏขึ้น ภาพเหมือน, รูปถ่าย, ชื่อ, ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติของคุณและข้อมูลอื่น ๆ


 • ภาคผนวก III: ข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

  ข้อตกลงที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อตกลงสำหรับการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ("ข้อตกลงเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ") หากคุณใช้ “แอพ” ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของ “เรา” คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตาม “ข้อตกลงการใช้งาน” นี้ด้วย และในกรณีที่ “ข้อตกลงเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ” ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงใด ๆ ใน “ข้อตกลงการใช้งาน” ให้บังคับตาม “ข้อตกลงเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ”  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: ข้อมูล

 • คุณจะต้องใช้ชื่อจริงของคุณ, ให้ข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพที่แท้จริง, และ ใช้ภาพที่แท้จริงสำหรับรูปที่ใช้เป็นโปรไฟล์ของคุณ (หากคุณเลือกที่จะอัพโหลดภาพ) ในการลงทะเบียนเพื่อเป็น”ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา” โดยคุณยินยอมให้ “เรา” สามารถใช้ชื่อ, ภาพเหมือน, รูปถ่าย, ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติของคุณและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่คุณได้ให้แก่ “เรา” หรือที่ปรากฏต่อสาธารณชนอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

 • 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: แพทย์ชาวไทยผู้ซึ่งไม่เคยถูกฟ้องร้อง (Good Standing)

 • แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ หรือ แพทย์แผนไทย ซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมกับ “แอพ” ไม่ว่าทางใด เช่น การส่ง “เนื้อหา” ไปยัง “แอพ” ในฐานะ “ผู้เชียวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา” อนึ่ง โปรดตระหนักว่า “เรา” อาจขยายเครือข่ายของ ”ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ให้ครอบคลุมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อื่น ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตอีกด้วย

 • 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: คุณสามารถควบคุมการส่งได้

 • คุณมีสิทธิในการแก้ไขและลบสิ่งที่คุณได้ส่งในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ซึ่งปรากฏในโปรไฟล์สาธารณะของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการใช้งานและสร้างงานที่ดัดแปลงมาจากการส่งของคุณเองที่ปรากฏอยู่ในที่อื่น ๆ (เช่น บนเว็บไซต์ของคุณเอง, บล็อค, หรือในประกาศในสื่อสังคมออนไลน์ของคุณเอง)

 • 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: การอนุญาตให้โพสต์และการใช้สิ่งที่ส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ในกรณีสิ่งที่ส่งโดยผู้เชี่ยวชาญนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นใด ๆ ของ “แอพ” และได้ถูกทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่บน “แอพ” (เช่นคำตอบสำหรับคำถามหนึ่ง) (“การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ”) คุณได้ให้สิทธิแก่ “เรา” ในการทำซ้ำ ดึงข้อมูลจากหรือเพิ่มข้อมูล เพื่อเผยแพร่และโพสต์ “การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ” โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณทำการส่งให้กับ “เรา” คุณกำลังให้สิทธิในเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นแก่
 • “เรา” สิทธินี้รวมถึงสิทธิในการโพสต์บน “แอพ” และใช้ในการเชื่อมต่อกับ “แอพ”
 • นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ “เรา” มีสิทธิที่จะให้หรือโอนสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน แม้ว่าตามปกติแล้ว “การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ” จะถูกโพสต์ลงบน “แอพ” อย่างไรก็ตาม “เรา” ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องโพสต์การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญอันหนึ่งอันใดโดยเฉพาะเจาะจงบน “แอพ” และ “เรา” ขอสงวนสิทธิ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง “การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ” ที่ส่งมาให้ “เรา” ) ที่จะไม่โพสต์และ/ หรือลบ “การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ“ ไม่ว่าในเวลาใด โดยดุลยพินิจของ “เรา” ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 • 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: หลักเกณฑ์เมื่อมีการส่งเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ

 • เมื่อคุณได้ส่งเนื้อหาไปยัง “แอพ” เท่ากับคุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม "ข้อตกลงเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ” ทุกข้อและโดยเคร่งครัด

 • 6. ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์: นโยบายการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน

  6.1 การเปิดเผยความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม
  • คุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม “นโยบายการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน” (หรือ "CDP") ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อคุณใช้ “แอพ” หรือทำ “การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ”
  • “นโยบายการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน” นี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินโดย ”ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา” ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเป็นเรื่องทางการเงิน และ/หรือเรื่องส่วนตัว ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไปในนโยบายนี้ คำว่า “อุตสาหกรรม” ให้หมายความรวมถึง บริษัท บุคคล หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่ทำการผลิตหรือจำหน่ายยา, อุปกรณ์ทางการแพทย์, สิ่งที่นำมาปลูกถ่าย, หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือบริการทางการแพทย์
  • “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ผู้ใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์ทางการเงินกับ “อุตสาหกรรม” จะต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวในคำตอบใด ๆ หรือ “เนื้อหา” อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งถูกส่งไปยัง “แอพ” ในกรณี “เนื้อหา”มีการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ซึ่งมีผลประโยชน์อยู่ โดยจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ “ผู้เขียนหรือผู้โพสต์เนื้อหานี้มีผลประโยชน์ทางการเงินในสินค้าหรือบริการที่กล่าวถึงในที่นี้”
  6.2 ไม่มีการโพสต์เนื้อหาในที่สาธารณะเพื่อแลกค่าตอบแทน
  • “ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์” ไม่อาจโพสต์เนื้อหาสาธารณะบน “แอพ” เพื่อแลกกับค่าตอบแทนใด ๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาโดยคิดค่าตอบแทนของนิติบุคคลใด (รวมทั้ง บริษัท หรือองค์กรใด ๆ) หรือบุคคลธรรมดาก็ตาม “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” จะทำให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น จะไม่ส่งผลกระทบหรือปรากฏว่าส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของตนใน “เนื้อหา”
  6.3 ไม่มีการโพสต์ “เนื้อหา” ที่เขียนโดยผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
  • “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ไม่อาจเผยแพร่ “เนื้อหา” ภายใต้ชื่อของตัวเองซึ่งเป็นงานที่เขียนขึ้นทั้งหมดหรือมีส่วนที่เป็นสาระสำคัญโดย (ก) ผู้ที่มีผลประโยชน์ทางการเงินในผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ถูกกล่าวถึงใน “เนื้อหา” หรือ (ข) พนักงานของ “อุตสาหกรรม” “เรา” ไม่อนุญาตให้มีการโพสต์ “เนื้อหา” ในพื้นที่สาธารณะหรือการโพสต์งานเขียนซึ่งเขียนขึ้นโดยบุคคลอื่น (Ghostwriting) เพื่อแลกกับค่าตอบแทนโดยผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน


  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทรีลีฟนาว จำกัด (“RELIFNOW”, “รีลีฟนาว”, “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับบริษัท และแอปพลิเคชันหรือไลน์หรือเฟสบุ๊คเพจหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงหรืออ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)  1. การเก็บข้อมูล

  1.1. เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้เมื่อคุณใช้บริการของเรา:

  ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรง สำหรับกิจกรรมบางอย่าง เช่น เมื่อคุณลงทะเบียน ใช้บริการ “แอพ” สมัครรับการแจ้งเตือนของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง เราอาจเก็บข้อมูลบางประเภทหรือทั้งหมดในประเภทดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อนามสกุลของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ หมายเลขและสำเนาบัตรประชาชน หมายเลขและสำเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ต
  • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิต
  • สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของคุณ เช่น ตำแหน่งงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ความชำนาญพิเศษ และสถานะใบอนุญาตทางการแพทย์เภสัชกรและร้านขายยา เพศ วันเดือนปีเกิด ภาษา วุฒิการศึกษา ที่อยู่ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาประจำตัวประชาชน หมายเลขและสำเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ต หมายเลขและสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และข้อมูลบัญชีธนาคารเลขบัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20)
  • ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาก่อนหน้า สุขภาพทั่วไป และการประกันสุขภาพ
  • ข้อมูลอื่นใดที่คุณให้กับเรา
  1.2 เราอาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่เราทราบเกี่ยวกับคุณ
  • ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการของเรา เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคุณ อุปกรณ์และตัวระบุโฆษณา ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังการใช้บริการ และวันเวลาที่คุณเยี่ยมชมข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ที่คุณคลิกและหน้าเว็บที่คุณดูในบริการของเรา และข้อมูลบันทึกเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานอื่น ๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งบางอย่างเมื่อคุณใช้บริการของเรา เช่น ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สัญญาณ GPS ของอุปกรณ์มือถือ หรือข้อมูลเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ WiFi และเสาสัญญาณโทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียง
  • เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บโดยเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ แท็กพิกเซลเป็นภาพขนาดเล็กมากหรือข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่ฝังอยู่ในภาพหรือที่รู้จักกันในชื่อ "web beacons" หรือ "clear GIFs" ที่สามารถจดจำคุกกี้ เวลา และวันที่ที่ดูหน้าเว็บ คำอธิบายของหน้าเว็บที่มีพิกเซล และข้อมูลที่คล้ายกันจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง (บางครั้งเรียกว่า "คุกกี้แฟลช") นั้นคล้ายกับคุกกี้มาตรฐาน ยกเว้นว่าสามารถมีขนาดใหญ่กว่าและถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาโดยเครื่องเล่นสื่อ Adobe Flash ในการใช้บริการคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้ได้
  • เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงสถานะหน่วยความจำของอุปกรณ์ของคุณเมื่อระบบหรือแอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาดขณะใช้บริการของเรา การตั้งค่าอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณอาจอนุญาตให้คุณควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงส่วนของเอกสารที่คุณใช้เมื่อเกิดปัญหา หรือเนื้อหาของการสื่อสารของคุณ โดยในการใช้บริการของเรา คุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้
  • ข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อกับการรักษาของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยของคุณ การรักษาก่อนหน้า สุขภาพทั่วไป ผลการทดสอบและรายงานทางห้องปฏิบัติการและทางพยาธิวิทยา ประวัติทางสังคม ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว และบันทึกเกี่ยวกับการโทรศัพท์และอีเมลที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคุณ
  • เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงผ่านบริการและองค์กรของบุคคลที่สาม เช่น หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook Instagram Line Google หรือ Twitter ผ่านบริการเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของคุณกับผู้อื่น เราอาจรวบรวมข้อมูลจากบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้


  2. การใช้ข้อมูล

 • โดยทั่วไปเราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
 • จัดหาและปรับปรุงบริการ
 • ติดต่อคุณ
 • การทำการตลาดผ่านบริการของบุคคลที่สาม
 • ทำให้ความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลของคุณบรรลุเป้าหมาย
 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางคลินิกเพิ่มเติมหรือสุขภาพทั่วไปจากเรา หรือในนามของบริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้
 • วิเคราะห์การใช้บริการและข้อมูลผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงบริการ
 • ปรับแต่งเนื้อหาที่คุณเห็นเมื่อคุณใช้บริการ
 • ทำการค้นคว้าโดยใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก
 • ป้องกันกิจกรรมที่อาจห้ามหรือผิดกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของเรา และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยแก่คุณเมื่อเรารวบรวมข้อมูลของคุณหรือตามความยินยอมของคุณ


 • 3. การแบ่งปันข้อมูล

 • เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความไว้วางใจของคุณ และเราต้องการให้คุณเข้าใจว่าเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมในเวลาใดและกับใคร
 • ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอื่น ๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานราชการ บริษัทประกันภัย องค์กรจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ หรือกรรมการงานศพ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทางเลือกทางการรักษาและการสนับสนุนให้กับคุณ
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ขายและผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการบริการพิเศษ เช่น การเรียกเก็บเงิน การประมวลผลการชำระเงิน การบริการลูกค้า การปรับใช้อีเมล การวิเคราะห์ธุรกิจ การตลาด (รวมถึงการโฆษณา การตลาดมือถือ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการกำหนดเป้าหมายใหม่ แต่ไม่จำกัด) การโฆษณา การตรวจสอบประสิทธิภาพ การโฮสติ้ง และการประมวลผลข้อมูล ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการที่พวกเขาให้แก่เรา
 • ผู้ให้บริการทางการเงิน เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการทางการเงินที่เป็นพันธมิตรกับเรา เพื่อประโยชน์ของคุณ
 • พันธมิตรการวิจัย เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรการวิจัยของเราเพื่อดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การแบ่งปันดังกล่าวอาจต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก
 • บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเราที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้
 • การถ่ายโอนธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กรที่สำคัญ เช่น การขายเว็บไซต์ การควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ หรือในกรณีล้มละลายซึ่งเป็นไปได้ยาก
 • วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย คำขอการบังคับใช้กฎหมาย การเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการสอบถามจากรัฐบาล และเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ สุขภาพ ความปลอดภัย และความปลอดภัยของ บริษัท บริษัทในเครือ ผู้ใช้ หรือประชาชน หากเราถูกบังคับตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่สาม เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลในบันทึกของเรา เว้นแต่การทำเช่นนี้จะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือถ้าคุณไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณแก่เรา
 • ด้วยความยินยอมของคุณหรือตามการตัดสินใจของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยแก่คุณในเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลหรือตามความยินยอมหรือการตัดสินใจของคุณ
 • หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook Instagram Google Line หรือ Twitter ผ่านบริการของเราเพื่อเข้าสู่บริการหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของคุณกับผู้อื่น บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ และพวกเขาอาจแจ้งการเชื่อมต่อบนบริการของบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง
 • หากคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เราเชื่อมโยง คุณควรทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณแบ่งปันนั้นสามารถถูกอ่าน รวบรวม หรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่เหล่านี้ คุณควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขณะเข้าร่วมในพื้นที่เหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเลือกที่จะส่งในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้


 • 4. การรักษาความปลอดภัย

 • เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลจากการสูญหาย การโจรกรรม การใช้งานในทางที่ผิด และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย คุณควรเข้าใจว่าไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลหรือการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่นใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โปรดทราบว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามอาจไม่มีการป้องกันความปลอดภัย เช่นเดียวกับข้อมูลที่คุณส่งให้เรา และเราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว


 • 5. ทางเลือกของคุณ

 • คุณอาจเลือกที่จะไม่รับตัวเลือกสุขภาพและความเป็นอยู่ทั่วไป หรือทางเลือกการรักษาที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณ โดยส่งอีเมลถึงเราที่ info@relifnow.com คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยส่งอีเมลถึงเราที่ info@relifnow.com


 • 6. การโฆษณา ลิงก์ และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

 • บริการบางอย่างของเราอาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้ควบคุม เราอนุญาตให้บุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรธุรกิจเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการโฆษณาอื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านคุกกี้ พิกเซล พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง และเทคโนโลยีอื่น ๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาบนบริการของเราและที่อื่นทางออนไลน์ที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจ ความชอบ และลักษณะของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ และการปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • บุคคลที่สามบางคนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราเพื่อจัดทำโฆษณาตามความสนใจในบริการของเราและที่อื่น ๆ รวมถึงเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมบนบริการของเราเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ เพื่อนำเสนอโฆษณา (จากเราและบริษัทอื่น ๆ) ผ่านอินเทอร์เน็ต บุคคลที่สามบางคนอาจเข้าร่วมในองค์กรอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ปรับตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการใช้แอพและเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือคุณอาจต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปิดการใช้งานเทคโนโลยีโฆษณาเป้าหมายในแอพมือถือ อุปกรณ์มือถือจำนวนมากอนุญาตให้คุณยกเลิกการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายสำหรับแอพมือถือโดยใช้การตั้งค่าภายในแอพมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบการตั้งค่ามือถือของคุณ คุณอาจถอนการติดตั้งแอพของเราโดยใช้กระบวนการถอนการติดตั้งมาตรฐานที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือหรือตลาดแอพของคุณ
 • หากต้องการยกเลิกโฆษณาตามความสนใจในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากบริษัทที่เข้าร่วมใน Digital Advertising Alliance หรือโปรแกรมการไม่เข้าร่วม Network Advertising Initiative กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา คุณอาจยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจผ่านการตั้งค่าภายในแอพมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ แต่ตัวเลือกการยกเลิกอาจใช้ได้กับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เมื่อคุณเลือกไม่ใช้เท่านั้น ดังนั้นคุณควรเลือกไม่ใช้เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณต้องการปิดการเชื่อมโยงข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการโฆษณาตามความสนใจ หากคุณยกเลิกคุณจะยังคงได้รับโฆษณา แต่โฆษณานั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณ และประสบการณ์ของคุณในบริการของเราอาจลดลง
 • สัญญาณห้ามติดตามและกลไกที่คล้ายกัน เว็บเบราว์เซอร์บางแห่งส่งสัญญาณ “do-not-track” ไปยังเว็บไซต์ เนื่องจากความแตกต่างในวิธีที่เว็บเบราว์เซอร์รวมและเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ จึงไม่ชัดเจนว่าผู้ใช้ต้องการให้มีการส่งสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ ขณะนี้เราไม่ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้


 • 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเราจะแก้ไขวันที่ "วันที่มีผล" ข้างต้นและโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมบริการเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา


 • 8. คำถาม

 • หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ info@relifnow.com

 • คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

  อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 65

  ของ บริษัท รีลีฟนาว จำกัด และ แอพพลิเคชั่น Relifnow – TeleHealth, Relifnow for Health Consultant, Relifnow for Pharmacy

  คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Relifnow – TeleHealth, Relifnow for Health Consultant, Relifnow for Pharmacy (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “ รีลีฟนาว หรือ “เรา”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ”เรา” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

  ”เรา” ได้ทำการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Relifnow – TeleHealth, Relifnow for Health Consultant, Relifnow for Pharmacy เพื่อเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง “ผู้ต้องการรับคำปรึกษา” กับ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” และทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล, คำตอบ, และเคล็ดลับทางสุขภาพ ที่มีความน่าเชื่อถือ


  1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  “เรา” ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”)

  “เรา” ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้ “เรา” ต้องมีเหตุผลเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ ได้แก่

  1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ “เรา” มีกับท่าน หรือ
  2. เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ “เรา” ต้องปฏิบัติตาม หรือ
  3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
  4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
  5. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือ
  6. เมื่อท่านได้ให้ความยินยอม

  เมื่อ “เรา” เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งข้างต้น “เรา” จะบอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบ


  2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  “เรา” จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ตามที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับ “เรา” โดยตรง นอกจากนี้“เรา” อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน หน่วยงานพันธมิตรของคลินิกฯหรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

  เพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการตามที่ท่านสมัคร และ/หรือ ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับ “เรา”
  • เพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญของท่าน
  • เมื่อ “เรา” ได้ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ “เรา” หรือของบุคคลภายนอกที่อาจจำเป็นต้องเป็นผู้รับการเปิดเผยข้อมูล
  • เพื่อให้ “เรา” สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ “เรา” และพันธมิตรทางธุรกิจของ “เรา” การอัปเดตซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้ท่านทราบ
  • เพื่อตรวจสอบตัวตน ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้ และระบุบริการที่เหมาะสม
  • เพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของ “เรา”
  • เพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของ “เรา”
  • หากท่านเข้าร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด ที่คล้ายคลึงกัน “เรา” อาจใช้ข้อมูลที่ท่านระบุไว้เพื่อจัดการดูแลโปรแกรมดังกล่าว
  • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ “เรา” หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ “เรา”
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เพื่อทำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินความเสี่ยง หรือแปลผล เพื่อแสดงผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแอพพลิเคชันนี้
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและเครือข่าย รวมถึงเพื่อปกป้องบริการของ “เรา” เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ของ “เรา” ทั้งหมด
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมทางออนไลน์กับ “เรา”

  “เรา” จำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงตามที่จำเป็นเท่านั้น และอยู่ภายในขอบเขตประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่ “เรา” ประเมินไว้เพื่อปกป้องลูกค้าและบริการของ “เรา”

  สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์บางรายการ “เรา” อาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านให้มากับแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยทั่วไป


  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

  เมื่อท่านลงทะเบียนใช้แอพพลิเคชันของ “เรา” ซื้อผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับบริการของ “เรา” ติดต่อ “เรา” ซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ “เรา” จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการใช้บริการในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
  • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล
  • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลการชำระเงินและการยืนยันการชำระเงิน และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลสุขภาพ เช่น รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ความดันเลือด การเต้นของหัวใจ ระดับน้ำตาลในเลือด ประวัติประจำเดือน ประวัติโรคประจำตัว เอกสารคนไข้ รวมถึง ประวัติและข้อมูลทางการรักษา การวินิจฉัยและการทดสอบทางการแพทย์ก่อนหน้า การใช้ยาบางชนิดในปัจจุบันหรือก่อนหน้า ประวัติข้อมูลสุขภาพภายในครอบครัว พฤติกรรมด้านสุขภาพ ข้อมูลนี้อาจเก็บรวบรวมผ่านแบบสำรวจภายในแอปพลิเคชันหรือแบบสำรวจทางสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านอาจถูกขอให้กรอกข้อมูลเช่น ข้อมูลเซ็นเซอร์ เช่น จังหวะการเต้นของหัวใจและการคำนวณจังหวะต่อจังหวะ
  • ข้อมูลการใช้บริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับบริการเสริมอื่นๆ
  • ข้อมูลสนทนาระหว่างใช้บริการ และ/หรือ สนทนากับเจ้าหน้าที่ของ “เรา” ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของ “เรา” เช่น ข้อมูลเสียง ข้อความตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ
  • ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง ข้อมูลทางเทคนิคประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ รุ่นของผลิตภัณฑ์และรหัสประจำตัวการติดตั้ง รหัสประจำเครื่อง และข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน เช่น ระบบปฏิบัติการและรุ่น เป็นต้น
  • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ รหัสของเครื่อง เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลโปรไฟล์ของท่านในกรณีที่ติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย ฯลฯ

  เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือผู้อื่น หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าใช้แอปพลิเคชันหรือบริการหรือฟอรั่ม “เรา” อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ “เรา” จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกง

  “เรา” อาจขอหมายเลขประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ในบางสถานการณ์เท่านั้น เช่น เมื่อต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด


  4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  “เรา” อาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ“เรา” สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

  4.1 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการ ได้แก่
  • จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของ “เรา” และการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
  • นัดหมาย ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของ “เรา”
  • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับสถานพยาบาลอื่นซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วย มีความรวดเร็วขึ้น
  • การยืนยันตัวตนของท่าน
  • ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมาย หรือการเสนอความช่วยเหลือจาก “เรา”
  • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
  • รักษาความปลอดภัย
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ “เรา”
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว
  4.2 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของ “เรา” ซึ่ง “เรา” จะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่ “เรา” ได้แก่
  • อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้รับบริการของ “เรา”
  • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
  • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ “เรา” เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้อง เป็นต้น

  5. บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

  “เรา” อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่สามเหล่านี้ มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของท่าน และ “เรา” จะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ หรือผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ ที่ให้บริการภายในแอพพลิเคชันนี้
  • พันธมิตรผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชัน หรือ บริการของ “เรา”
  • ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่ “เรา” หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของ“เรา” เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
  • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
  • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
  • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้
  • อื่น ๆ

   “เรา” อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

   “เรา” ยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหาก“เรา” เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม

   นอกจากนี้ “เรา” ยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านเฉพาะในกรณีที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หาก“เรา” เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ“เรา” หรือเพื่อปกป้องการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของ“เรา” ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ “เรา” อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่ “เรา” เก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • การแบ่งปันข้อมูลกับแอพพลิเคชันอื่น ๆ

   ท่านอาจเลือกให้มีการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของท่านกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ท่านไว้วางใจ ในการแบ่งปันข้อมูลท่านสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลใดที่ท่านจะแบ่งปันกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ นั้น โดยกำหนดให้เป็นการแบ่งปันแบบอัตโนมัติ หรือเลือกแบ่งปันได้เอง ซึ่งแอปพลิเคชันของ“เรา” จะทำการสอบถามให้มีการตั้งค่าการแบ่งปัน

   แอพพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันของ“เรา” รวมถึงข้อมูลเวชระเบียน ต้องมีการกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน และท่านต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะอนุญาตให้แอปพลิเคชันนั้น ๆ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านจากแอปพลิเคชันของ“เรา” ได้

   เมื่อท่านได้เลือกแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของท่านกับแอพพลิเคชันอื่น ๆ ข้อมูลต่าง ๆ ที่แบ่งปันนั้นจะผ่านจากแอพพลิเคชันของ“เรา” ไปยังแอพพลิเคชันอื่น ๆ ตามที่ท่านเลือกไว้ซึ่งไม่ได้ส่งเข้ามาที่ “เรา”


  6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

  “เรา” จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น“เรา” จะลบ และทําลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณี จําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ“เรา”

  โดยปกติในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะไม่เกินกําหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กําหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น หรือหากมีความจําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน

  “เรา” ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน “เรา” จะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) เช่นการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และสอดคล้องกับการดําเนินงานของ“เรา”

  “เรา” จะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดังกล่าวตามความจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ของประเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  ท่านพึงตระหนักและโปรดระมัดระวังว่า เมื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้ว่า เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชันของ“เรา” หรือโพสต์ข้อความในฟอรั่ม ห้องแช็ต หรือบริการเครือข่ายสังคมของ“เรา” ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ จะสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนบุคคลและคอนเทนต์ที่ท่านแชร์ และสามารถอ่าน เก็บรวบรวม หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกแชร์หรือส่งในกรณีเหล่านี้ เช่น หากท่านระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านในข้อความที่ท่านโพสต์ลงในฟอรั่ม ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ


  7. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ “เรา” เก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่ “เรา” มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
  2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ให้เลือกกรณีที่สามารถใช้สิทธิได้ตามมาตรา 34 และสอดคล้องกับงานของท่าน)
   1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ “เรา” ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
   2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
   3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ “เรา” ได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้ “เรา” เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
   4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ “เรา” กำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ “เรา” มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น “เรา” สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ“เรา”)

  อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด อาจส่งผลให้ “เรา” มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจาก“เรา”


  8. เด็ก

  “เรา” ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (“ข้อกำหนดด้านอายุ”) หากท่านมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชันนี้ และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ แก่ “เรา”

  หากท่านเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ “เรา” โปรดติดต่อ “เรา” และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้ทั้งนี้ภายในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

  หากท่านเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และมีความจำเป็นต้องรับบริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทของให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทโดยติดต่อ“เรา” ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 10


  9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

  ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ “เรา” อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง Notification แอพพลิเคชัน เว็บไซท์ อีเมล์ หรือช่องทางอื่นใดของ“เรา” โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี “เรา” ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ “เรา”

  โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว


  10. ช่องทางการติดต่อ “เรา”

  หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

  โดยติดต่อที่ อีเมล info@relifnow.com หรือโทร 0894044242 หรือติดต่อตามที่อยู่นี้

  บริษัท รีลีฟนาว จำกัด
  111/270-271 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


  คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

  อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 65


  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
  2. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และป้องกันการกระทำของพนักงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  ขอบเขต

  ใช้เป็นนโยบายบริษัทใน เรื่อง ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ บริษัท รีลิฟนาว จำกัด (มหาชน)


  คำกำจัดความ

  1. “เรา” และ “บริษัท” หมายถึง บริษัทรีลีฟนาว จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 111/270-271 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  2. 2. “แอพ” หมายถึง แอพพลิเคชั่น หรือไลน์ หรือเฟสบุ๊คเพจ หรือเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้บริการออนไลน์ของ “เรา” ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ “เรา”
  3. 3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล (Data Retention) หมายถึง การกระทำโดยการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลและลดโอกาสการละเมิดหรือรั่วไหลของข้อมูล โดยคำนึงถึงหลักการเก็บข้อมูลอย่างจำกัด (Storage Limitation) ซึ่งมีแนวทางของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังนี้
   1. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีระยะเวลาการเก็บรักษาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์
   2. เมื่อหมดความจำเป็นของการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์แล้ว ควรดำเนินการลบหรือทำลายตามระเบียบที่กำหนดไว้
   3. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้/ระเบียบ/มาตรฐาน/บรรทัดฐานการจัดเก็บและรักษาข้อมูลที่กำหนดไว้ของแต่ละประเภทงาน

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ผู้ควบคุมข้อมูล
   1. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีระยะเวลาการเก็บรักษาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์
   2. ควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  2. ผู้จัดเก็บข้อมูล

   จัดเก็บข้อมูลฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีระยะเวลาการเก็บรักษาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์

  3. กรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   ทบทวนสอบทานระเบียบปฏิบัติงานเรื่องกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention Policy) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


  ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention Period)


  ลำดับ

  ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

  ตัวอย่าง

  ระยะเวลาประมวลผล
     
  1   
     
  ข้อมูลระบุตัวตน   
     
  ชื่อ-นามสกุล   ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน   หมายเลขบัตรประชาชน    
     
  10   ปี นับแต่วันเลิกสัญญา   
     
  2   
     
  ข้อมูลติดต่อ   
     
  ที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ อีมล   
     
  10   ปี นับแต่วันเลิกสัญญา   
     
  3   
     
  ข้อมูลการชำระเงิน   
     
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน   ข้อมูลการชำระเงินและการยืนยันการชำระเงิน รายละเอียดบัญชีธนาคาร   
     
  10   ปี นับแต่วันเลิกสัญญา   
     
  4   
     
  ข้อมูลสุขภาพ   
     
  รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต   การดูแลสุขภาพของท่าน ความดันเลือก การเต้นของหัวใจ ประวัติโรคประจำตัว   
     
  10   ปี นับแต่วันเลิกสัญญา   
     
  5   
     
  ข้อมูลการใช้บริการ   
     
  ข้อมูลการนัดหมายแพทย์   ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับบริการเสริมอื่นๆ   
     
  10   ปี นับแต่วันเลิกสัญญา   
     
  6   
     
  ข้อมูลสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการ   และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของ “เรา” ผ่านช่องทางแอพลิเคชั่น เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ “เรา”   
     
  ข้อมูลเสียง   ข้อความตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพวีดิโอ   
     
  10   ปี นับแต่วันเลิกสัญญา   
     
  7   
     
  ข้อมูลทางเทคนิค   
     
  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และรหัสประจำตัวติดตั้ง   รหัสประจำเครื่องและข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน เช่น   ระบบปฏิบัติการและรุ่น   
     
  10   ปี นับแต่วันเลิกสัญญา   
     
  8   
     
  ข้อมูลอื่นๆ   
     
  ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ   ข้อมูลตำแห่ง   
     
  10   ปี นับแต่วันเลิกสัญญา   

  บทลงโทษ

  พนักงานผู้ละเมิดระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯ ฉบับนี้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยของบริษัทฯ โดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความผิดตามระเบียบของบริษัทฯ


  การทบทวน

  กำหนดให้กรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทบทวนนโยบายกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention Policy) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทรับทราบด้วย